Boltrics Professionals B.V.

Galileïlaan 23B
6716 BP Ede
Kamer van Koophandel: 081566150000
Btw-nummer: NL818818074B01
T: +31 318 742 550
E-mail: legal@boltrics.nl

 

Centraal contactpunt digitale veiligheid

We werken er hard aan om onze gebruikers te beschermen tegen schadelijke inhoud en gedrag, maar we kunnen het niet alleen. Gebruikers van onze diensten kunnen meldingen van illegale inhoud dan wel gebruikersgedrag in strijd met ons beleid of de voorwaarden voor onze diensten melden door een e-mail te sturen naar: legal@boltrics.nl. Of telefonisch contact te nemen met het volgende nummer: +31 318 742 550.

Meldingen kunnen in de Nederlandse of Engelse taal worden ingediend.

Illegale inhoud of gebruikersgedrag met betrekking tot Microsoft-producten en in strijd met het beleid van of de voorwaarden voor Microsoft-producten dienen volgens haar voorwaarden gemeld te worden bij Microsoft.

 

Contactpunt voor autoriteiten

Boltrics Professionals B.V.
Afdeling Legal
Galileïlaan 23B
6716 BP Ede
T: [+31 318 742 550]
E-mail: legal@boltrics.nl

Klachtenprocedure

Klanten kunnen klachten over verrichte diensten en digitale veiligheid indienen via legal@boltrics.nl ter attentie van Afdeling Legal.

De klacht wordt schriftelijk binnen een redelijke termijn (drie maanden) ingediend na het moment waarop de klant kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van Boltrics dat aanleiding tot de klacht geeft.

De ingediende klacht dient een duidelijke omschrijving van de klacht te bevatten, inclusief de naam- en contactgegevens van de klant en een gedetailleerde omschrijving waartegen de klacht is gericht. Afdeling Legal heeft binnen grenzen van redelijkheid de mogelijkheid de klacht niet in behandeling te nemen, en informeert Boltrics en de klant schriftelijk hierover.

Na ontvangst van een klacht en de juiste contactgegevens, stuurt Afdeling Legal een ontvangstbevestiging aan de klant. De ontvangstbevestiging bevat onder meer de contactgegevens van Afdeling Legal en informatie over het verloop van de procedure.

Op basis van alle verkregen informatie legt Boltrics schriftelijk het voorstel voor de oplossing van de klacht aan de klant voor. Klant krijgt de gelegenheid om schriftelijk te reageren op het voorstel. Als klant niet reageert, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met het voorstel. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klant meegedeeld.

Boltrics streeft ernaar om de klacht binnen vier weken na de ontvangst naar tevredenheid van klant op te lossen. Als de afhandeling van de klacht meer tijd in beslag neemt, stelt de Afdeling Legal Boltrics en de klant hiervan schriftelijk, toegelicht met redenen, op de hoogte. Hierbij geeft de afdeling ook aan binnen welke termijn de klacht naar verwachting is opgelost.

Boltrics beschouwt een klacht als afgehandeld als de klant (i) instemt met de door Boltrics aangeboden genoegdoening, of (ii) niet binnen drie maanden na afdoening op welke wijze dan ook van de klacht beroep instelt, of (iii) de klacht intrekt.

Beroepsmogelijkheden

Als een klacht niet naar tevredenheid van de klant is opgelost, kan de klant de klacht aanhangig maken bij de geschillenbeslechter die in de Algemene Voorwaarden van Boltrics dan wel gesloten overeenkomst met Boltrics is aangewezen als bevoegd voor de beslechting van geschillen. Klant heeft de mogelijkheid om een klacht met betrekking tot de naleving van de (Uitvoeringswet) Digitaledienstenverordening voor te leggen aan de ACM.

Boltrics neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Cloud Software Logistics

Leveringsvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Inclusief onze aanvullende voorwaarden t.b.v. de hostingdiensten van Boltrics. Zo is direct duidelijk wat u van ons mag verwachten en welke acties we van u verwachten.

Bekijk alle leveringsvoorwaarden

Privacyverklaring

Bij Boltrics respecteren wij de privacy van de bezoekers van onze website www.boltrics.com. We vinden het dan ook belangrijk dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. Op deze pagina leggen we uit hoe wij de informatie – die wij opdoen door uw gebruik van de Boltrics-website – verzamelen, registreren en gebruiken.

Certificering

Aan de hand van certificeringen bewijst Boltrics aan bepaalde standaarden te bieden en verwachtingen waar te maken. Als Microsoft partner mag Boltrics de Microsoft producten zoals Azure en Dynamics BC wederverkopen met haar brancheoplossing welke door Microsoft is gekeurd.